Regulamin promocji: ,,Wyprzedaż ekspozycji do -25%”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wyprzedaż ekspozycji do -25%” (dalej również jako: „Promocja”) 

2. Organizatorem promocji jest PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS0000871752, NIP 9452240115, REGON 387599770, adres poczty elektronicznej: duxiana@premiumliving.pl, numer telefonu: +48 508 506 277

3. Promocja kierowana jest do Klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. 

 

§2 WARUNKI PROMOCJI

 

1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu stacjonarnego DUXIANA w Galerii Tetmajera 83 w Krakowie. 

2. Promocja rozpoczyna się od g. 10:00, 26 sierpnia 2022 r. do g. 18:00, 28 sierpnia 2022 r. w godzinach otwarcia galerii lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją. 

3. Wyprzedaż dotyczy zakupu wybranych mebli i akcesoriów znajdujących się w ofercie Organizatora. Produkty biorące  udział w promocji oznaczone są dedykowanymi etykietami z informacją o wysokości upustu.

4. Warunkiem udziału w promocji jest zakup produktu oznaczonego etykietą rabatową z oferty Organizatora w okresie jej trwania.

5. Organizator promocji ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu zakupionych towarów bez podawania szczegółowych powodów związanych z wadami ukrytymi.

6. Promocja nie łączy się z innymi upustami, promocjami, rabatami stosowanymi przez Organizatora.

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę Uczestnika na jej warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin wyprzedaży jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.premiumliving.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu obowiązywania promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner