REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ:

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „URODZINY” (dalej również jako: „Promocja”)

2. Organizatorem Promocji jest PREMIUM LIVING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Łukasza Górnickiego 13G, 31-234 Kraków zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS0000871752, NIP 9452240115, REGON 387599770, adres poczty elektronicznej: duxiana@premiumliving.pl, numer telefonu: +48 508 506 277

3. Promocja kierowana jest do Klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

§2 WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu stacjonarnego DUXIANA w Galerii Tetmajera 83 w Krakowie oraz sklepu internetowego pod adresem: www.sklep.premiumliving.pl

2. Promocja rozpoczyna się od g. 10:00, 25 lutego 2023 r. do g. 18:00, 4 marca 2023 r. w godzinach otwarcia galerii lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją.

3. Promocja dotyczy zakupu mebli oraz akcesoriów znajdujących się w ofercie Organizatora.

4. Warunkiem udziału w promocji jest zakup mebli lub akcesoriów z oferty Organizatora za minimalną kwotę 1500 zł.

5. Zakup produktów za kwotę minimalną uprawnia klienta do otrzymania prezentu w postaci dowolnej mgiełki do pościeli.

6. Organizator Promocji ma prawo do odmowy przyjęcia zwrotu zakupionych towarów bez podawania szczegółowych powodów.

7. Promocja nie łączy się z innymi upustami, promocjami, rabatami stosowanymi przez Organizatora.

§3 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu obowiązywania Promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner